FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७८।०७९ को प्रथम त्रैमासिक अन्तर्गत ६ वटै वडाका भत्ता पाउने लाभग्राहिहरुका विवरण २०७८-०७९ Monday, November 8, 2021 - 15:16 PDF icon आ.व. २०७८।०७९ को प्रथम त्रैमासिक अन्तर्गत ६ वटै वडाका भत्ता पाउने लाभग्राहिहरुका विवरण.pdf
आ.व. २०७७-०७८ को यसै गा.पा. को ६ वटै वडाहरुबाट तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण अनुदान भत्ता पाउने लाभग्राहिहरुका विवरण यसप्रकार छन्। २०७७/०७८ Friday, July 2, 2021 - 14:09 PDF icon १ नं. वडा तर्फ- आ.व. २०७७-०७८ को तेस्रो चौमासिक पाउने लाभग्राहिहरुको विवरण।.pdf, PDF icon २ नं. वडा तर्फ- आ.व. २०७७-०७८ को तेस्रो चौमासिक पाउने लाभग्राहिहरुको विवरण।.pdf, PDF icon ३ नं. वडा तर्फ- आ.व. २०७७-०७८ को तेस्रो चौमासिक पाउने लाभग्राहिहरुको विवरण।.pdf, PDF icon ४ नं. वडा तर्फ- आ.व. २०७७-०७८ को तेस्रो चौमासिक पाउने लाभग्राहिहरुको विवरण।.pdf, PDF icon ५ नं. वडा तर्फ- आ.व. २०७७-०७८ को तेस्रो चौमासिक पाउने लाभग्राहिहरुको विवरण।.pdf, PDF icon ६ नं. वडा तर्फ- आ.व. २०७७-०७८ को तेस्रो चौमासिक पाउने लाभग्राहिहरुको विवरण।.pdf
आ.व. २०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिक अन्तर्गत यस गा.पा.का ६ वटै वडाहरुबाट सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने लाभग्राहिहरुको विवरण प्रकाशित सम्बन्धिम सूचना। २०७७/०७८ Friday, March 12, 2021 - 12:25 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता -२.pdf
आ.ब. २०७७/०७८ मा १, २, ३, ४, ५ र ६ नं. वडाको प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने लाभग्राहिहरुका लिष्ट प्रकाशित गरिएका छन्।। २०७७/०७८ Wednesday, October 21, 2020 - 13:14 PDF icon wada-1.pdf, PDF icon wada-2.pdf, PDF icon wada-3.pdf, PDF icon wada-4.pdf, PDF icon wada-5.pdf, PDF icon wada-6.pdf
आ.ब. २०७६/२०७७ मा वडा नं.-१ बाट तिन वटै चौमासिक भत्ता पाएका लाभग्राहिहरुका विवरण २०७६/०७७ Sunday, September 13, 2020 - 14:25 PDF icon SSNPBeneficiaryPaymentReport_wada-1.pdf
आ.ब. २०७६/२०७७ मा वडा नं.- ३ बाट तिन वटै चौमासिक भत्ता पाएका लाभग्राहिहरुका विवरण २०७६/०७७ Sunday, September 13, 2020 - 14:25 PDF icon SSNPBeneficiaryPaymentReport_wada-3.pdf
आ.ब. २०७६/२०७७ मा वडा नं.-२ र ४ बाट तिन वटै चौमासिक भत्ता पाएका लाभग्राहिहरुका विवरण २०७६/०७७ Sunday, September 13, 2020 - 14:24 PDF icon SSNPBeneficiaryPaymentReport_wada-2 & 4.pdf
आ.ब. २०७६/२०७७ मा वडा नं.-५ र ६ बाट तिन वटै चौमासिक भत्ता पाएका लाभग्राहिहरुका विवरण २०७६/०७७ Sunday, September 13, 2020 - 14:23 PDF icon SSNPBeneficiaryPaymentReport_wada-5 & 6.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने वडा नं.-६ का लाभग्राहीहरुका विवरण यसप्रकार रहेका छन्। २०७६/०७७ Sunday, June 7, 2020 - 17:04 PDF icon वडा न-६.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने वडा नं.-३ का लाभग्राहीहरुका विवरण यसप्रकार रहेका छन्। २०७६/०७७ Sunday, June 7, 2020 - 15:55 PDF icon वडा न-3.pdf

Pages