FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य शाखा

संक्षिप्त परिचय
            रुपनी गाउँपालिका स्वास्थ्य युनिट अन्र्तगत ५ औटा स्वास्थ्य चौकी त्यस मध्ये तरौहता स्वास्थ्य चौकीमा र्बर्थिङ्ग सेन्टर चञ्चालन रहेको, ५ औटा स्वास्थ्य संस्थाबाट नेपाल सरकारले स्वास्थ्य चौकी स्तरको सेवाहरु दिईन्छ । 

कर्मचारीको विवरण 

 • दरवन्दी अनुसारको कर्मचारी   :- ३७ जना
 • महिला स्वास्थ्य स्वंम सेवीका    :- ३९ जना
 • आमा समूह                          :- ३९ बटा 
 • गाउँघर किल्नीक संख्या         :- २० बटा
 • खोप किक्नीक संख्या             :- २० बटा

 

सबै स्वास्थ्य चौकीबाट दिने सेवाहरु  –

 • खोप सेवा
 •  सुरक्षित मातृत्व सेवा
 • परिवार नियोजन सेवा
 • पोषण सेवा
 • स्वास्थ्य पर्मश सेवा
 • बाहिरङ्ग उपचार सेवा
 • क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग सेवा
 • समुदायमा आधारित नवजात शिशु तथा बालरोगको एकिकृत व्यवस्थापन