FAQs Complain Problems

व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र लिनका लागि चाहिने कागजातहरु के के हुन् ?

१.रित पुर्वकको निवेदन (वडा कार्यालयमा )

२. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिप

३. २ प्रति फोटो passport

४.व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी (यदि भएमा उधोग विभाग, वाणिज्य विभाग, घरेलु उधोग, आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट VAT/ PAN मा दर्ता, उधोग वाणिज्य संघ वा अन्य कुनै )

५.वडा कार्यालयले आवश्यक ठानेको कागजात वा सिफारिस |

६. व्यवसाय दर्ता सम्बन्धि मुहचुलका